privacypolicy full

Gizlilik Politikası

MİCHELİN LASTİKLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1. GENEL

Siz veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. ve 13’üncü maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, işbu Başvuru Formu, veri sorumlusu sıfatıyla Michelin Lastikleri Ticaret Anonim Şirketi (“MICHELIN” ya da “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

2. BAŞVURU YOLU

Siz veri sahipleri, KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirketimize, KVKK'nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle:

• İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını Tekfen Tower Büyükdere Cad. No: 209, Podyum Kat 4.Levent - 34394 - İstanbul, Türkiye adresine şahsen başvurarak veya

• İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını Tekfen Tower Büyükdere Cad. No: 209, Podyum Kat 4.Levent - 34394 - İstanbul, Türkiye adresine noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya

• İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını Şirketimiz’in info1@michelin.com e-posta adresine  iletebilirsiniz. KVKK ilgili hükümleri uyarınca yazılı başvurularda başvuru formunun Şirketimize tebliğ edildiği tarih, diğer yöntemlerle yapılan başvurularda ise başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilmektedir.

3. VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

KVKK’nın ilgili maddesi uyarınca yapacağınız başvurunuzla ilgili olarak, sizleri tanıyabilmemiz ve Şirketimiz tarafından gerekli araştırma, değerlendirme ve çözümlemeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz:

İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları

Müşteri

Bayi

Mevcut Çalışan

Kampanya Katılımcısı

İşten Ayrılmış Çalışan

Üçüncü Kişiler

Çalışan Adayı

Diğer

Lütfen belirtiniz:

Ziyaretçi/Kullanıcı

*Doldurulması Zorunlu Alanlar

Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, işbu formun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır. Şirketimiz ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyerek, mevcut ilişkinin hâlen devam edip etmediğini aşağıdaki boşlukta belirtiniz.

Müşteri

Mevcut Çalışan

İşten Ayrılmış Çalışan

Çalışan Adayı

Ziyaretçi/Kullanıcı

İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları

Bayi

Kampanya Katılımcısı

Üçüncü Kişiler

Diğer

Lütfen belirtiniz:

4. VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ

Veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıda yer verilen listedeki ilgili kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz.

Talep Konusu

Seçiminiz

1

Şirket bünyesinde kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. (KVKK md. 11/1 (a) )

   

2

Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyeti ile ilgili bilgi talep ediyorum. (KVKK md. 11/1 (b) )

   

3

Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işlemesinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. (KVKK md. 11/1 (c) )

   

4

Kişisel verilerimin yurt içinde ve/veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarılıyorsa üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum. (KVKK md. 11/1 (ç) )

  

5

Şirket / kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini talep ediyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh gibi) (KVKK md. 11/1 (d) )

  

6

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; a) Silinmesini talep ediyorum. b) Yok edilmesini talep ediyorum. (KVKK md. 11/1 (e )

a)

b)

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh gibi) (KVKK md. 11/1 (f)

  

8

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de ;

a)

a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Yok edilmesini talep ediyorum.

b)

(KVKK md. 11/1 (f))

9

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.  Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu "Seçiminiz" alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz.  (KVKK md. 11/1 (g)

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.

     

Kanuna aykırılığa konu olan hususu "Seçiminiz" alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek  olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler gibi)

(KVKK  md. 11/1 (ğ)

Veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu form ile birlikte noterce onaylanmış vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu form ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun Şirketimiz’e ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde, Şirketimiz, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir. Bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz bilgi ve belgeler, veri sahibi olduğunuzun teyit edilmesini müteakip derhal imha edilecektir.

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKK madde 13/2’de belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.

5. ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERME USULÜ VE SÜRESİ

KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin yapmış olduğu başvuru talepleri değerlendirilerek KVKK kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimiz’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Şirketimiz, başvuruyu kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklayarak aşağıda sayılı nedenlerle reddedebilir ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilir. Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

• Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi

• Orantısız çaba gerektirmesi

• Bilginin kamuya açık bir bilgi olması

• Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması

• KVKK uyarınca kapsam dışında kalan aşağıdaki hallerden birinin mevcut olması

Lütfen yapmış olduğunuz başvurunuza Şirketimiz tarafından verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme tercihinizi belirtiniz:

Şirketimiz Tarafından Verilecek Yanıtın Bildirilme Şekli Seçiminiz

Seçiminiz

Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması halinde, noter tasdikli vekaletnamenin

   

ya da yetki belgesinin sunulması gerekmektedir.)

Posta adresime gönderilmesini istiyorum

    

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

     

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KURUL’A ŞİKAYETTE BULUNMA HAKKI

KVKK 14. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya süresinde başvurusuna cevap verilmemesi hallerinde, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

Şirketimize başvuru gerçekleştirilmeden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet söz konusu olamayacaktır.

7. DİĞER HUSUSLAR

Şirketimiz, ilgili veri sahibinden ilave bilgi talep edebilir ve kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili sorular yöneltebilir.

8. BAŞVURU HAKKI KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

KVKK’nın 28. maddesi uyarınca, aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan kişisel veri sahiplerinin başvuru haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

• Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

• Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

• Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetler kapsamında işlenmesi.

• Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda da hakların ileri sürülebilmesi mümkün değildir:

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturması veya kovuşturma için gerekli olması,

• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

KVKK uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Veri Sahibi’nin (Başvuru Sahibi’nin):
Adı Soyadı:
Adres:
İmza:
Tarih:

Desteklenmeyen bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz
Kullanmakta olduğunuz tarayıcı bu web sitesi tarafından desteklenmiyor. Bu nedenle bazı işlevler istendiği gibi çalışmayabilir. Ayrıca tarama sırasında olağan dışı davranışlar görülebilir. Bu web sitesini en iyi şekilde kullanabilmek için aşağıdaki tarayıcılardan birini kullanın veya güncelleyin/yükleyin.