privacypolicy full

BFGOODRICH WEBSİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA BEYANI

Michelin Lastikleri Ticaret Anonim Şirketi (“MICHELIN /Şirket)  olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda, KVKK 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Kişisel verileriniz ve bu verileri nasıl kullanacağımızla ilgili uygulamalarımızı öğrenmek için buradaki Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel Aydınlatma Beyanını ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızı okumanızı öneririz:

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca, MICHELIN olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,  hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Mezkûr kişisel verileriniz, isim, soyadı, araç marka ve modeli, elektronik posta adresi bilgileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Şirketimizin işletmesel faaliyet süreçlerinin, iş ilişkilerimizin, müşteri süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili kişilerin taleplerinin alınabilmesi, karşılanabilmesi ve teknik süreçlerin devamı, Şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi, çalışmalarımızın yürütülebilmesi, size yarışma veya promosyonlarımız hakkında daha fazla bilgi göndermemizin veya yarışmayı kazanan siz iseniz ödülünüzü göndermemizin sağlanması, belirli bir konuyla ilgili bilgi toplanması, bize iletmiş olduğunuz yorumlarınıza, sorularınıza yanıt vermemizin veya bunları takip etmemizin sağlanması, size ilgili bildirimlerin ve/veya bültenlerin ve/veya herhangi bir pazarlama iletişiminin gönderilebilmesi, gerektiğinde ticari iletiler aracılığı ile tarafınızla iletişime geçilmesi, sitemiz içeriğinin sizin ve bilgisayarınız için en etkili şekilde sunulması, hizmetlerimizin interaktif özelliklerinden faydalanmanızın sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmet veya ürünlerimize ilişkin yorumların toplanabilmesi, hizmet ve ürünlerimizle ilgili olarak memnuniyetin ölçümlenmesi, hizmetlerimizdeki değişiklikler, daha önceden satın aldığınız ürün ve hizmetler ve ilginizi çekebilecek farklı ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi verilmesi, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü iletişim yapılması, ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve gerekli kalite denetimlerinin yapılmasının sağlanması, üyelik işlemleri süreçlerinin tasarlanması ve/veya icrası, sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum aktivitelerinin, sponsorluk faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, iş başvurusu ve insan kaynakları uygulamaları gibi amaçlarla işlenmekte, ayrıca konum verileriniz ise çevre konumlardaki bayilerin tespit edilmesi amacıyla işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda ve websitesine girilen bilgiler bakımından ise websitemizin diğer kullanıcıları tarafından görünür bir şekilde güvenli bir şekilde saklanmaktadır. MICHELIN tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; MICHELIN Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

MICHELIN, faaliyet gösterdiği çeşitli ülkelerde veri tabanları bulunan uluslararası bir gruptur. MICHELIN, kişisel verilerinizi grup içindeki veri tabanlarından birine veya yurt dışında bulunan harici ortaklarından birine aktarabilir. Veri koruma seviyeleri dünya çapında değişiklik gösterdiğinden, kişisel verilerinizi aynı kişisel koruma düzeyini koruyorlarsa, yalnızca Michelin Grubu şirketlerine veya Avrupa Birliği dışındaki üçüncü taraf şirketlere aktarabiliriz.

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve ayrıca Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, ve MICHELIN tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; yurt içi veya yurt dışındaki grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşterilere, bayilerimize, dağıtım kanalımızda bulunan üçüncü şahıslara, tedarikçilerimize, müşavirlerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, iş ortaklarımıza, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecek, bunlarla paylaşılabilecek ve/veya bu kişilere kişisel verilerinize erişim hakkı verilebilecektir.

MICHELIN kişisel verilerinizi MICHELIN’in talebinizi işleme koymak veya size hizmetlerini sunmak için kullanabileceği seçilmiş hizmet sağlayıcılar ile paylaşabilecektir. Bu hizmet sağlayıcılar, MICHELIN adına veri işleyen olarak hareket eder ve barındırma ve e-posta hizmetleri ile derecelendirme ve yorumları yönetme gibi BT ve sistem yönetimi hizmetleri sağlar.

Kişisel veri aktarımlarının Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkelere yapılabilmesi Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla mümkün olabilecektir.

Ayrıca, yasal bir sorumluluğu yerine getirmek, koşul ve şartlarımızı ya da diğer sözleşmelerimizi yürürlüğe sokmak ya da uygulamak için; ya da MICHELIN grubunun, müşterilerimizin ya da başkalarının haklarını, mülkiyetini ya da güvenliğini güvence altına almak için kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğü altına girmemiz gerekiyorsa, bu bağlamda kişisel verilerinizi kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve yetkili özel hukuk kişileri de dahil olmak üzere gizlilik sorumluluğu kapsamında olan profesyonel danışmanlarımıza açıklayabileceğimizi belirtmek isteriz. 

4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla MICHELIN tarafından farklı kanallar vasıtasıyla, sözlü, yazılı veya elektronik olarak ve yukarıda belirtilen amaçlara dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek,  ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde ve kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Şirketimizin Tekfen Tower Büyükdere Cad. No: 209, Podyum Kat 4.Levent - 34394 - İstanbul, Türkiye adresine bizzat veya iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz halinde, talebiniz MICHELIN tarafından değerlendirilerek KVKK kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, MICHELIN’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sahibi Başvuru Form ’una Ana sayfada yer alan metinlerin olduğu menüden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel Aydınlatma Beyanı veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize Tekfen Tower Büyükdere Cad. No: 209, Podyum Kat 4.Levent - 34394 - İstanbul, Türkiye adresinden veya (90) 212 317 52 44 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel Aydınlatma Beyanı 28.05.2019 tarihinde hazırlanmıştır. Aydınlatma Beyanı metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Aydınlatma Beyanının yürürlük tarihi ve içeriği Şirketimiz tarafından güncellenecektir.

Desteklenmeyen bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz
Kullanmakta olduğunuz tarayıcı bu web sitesi tarafından desteklenmiyor. Bu nedenle bazı işlevler istendiği gibi çalışmayabilir. Ayrıca tarama sırasında olağan dışı davranışlar görülebilir. Bu web sitesini en iyi şekilde kullanabilmek için aşağıdaki tarayıcılardan birini kullanın veya güncelleyin/yükleyin.